هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ممکن ...

         

        

           

                  تحمّل ِ درد ِ جدائی ناممکن به نظر می‌رسد امّا گاهی درد ِ باهم‌ماندن آن‌قدر

                  زیادتر است که آدم‌ها تحمّل ِ درد ِ جدائی برای‌شان بسیار ممکن‌تر است .

                  جائی که ناممکن ممکن می‌شود ...

     

     

      

      

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥