هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حق ...

        

        

              

             هیچ آدمی روی زمین سر ِ جای واقعی ِ خودش نیست ... ،

             جای واقعی ِ آدم چند وجب زیر ِ زمین ، مدفون ِ خرواری خاک است ...

       


        

        

       

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥