هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ساکن ...

    

   

    

            آدم ِ تنها ساکن ِ وادی غم نیست . سرزمین شادی امّا خیلی دور است . خیلی دور ...

    

   

  

  

  

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥