هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بیش‌تر ...

           

        

         

             

                     زندگی منحصر به تنهائی نیست . زندگی چیزی بیش‌تر از تنهائی‌است ... ،

                     تنهائی و مرگ ...

       

           

         

         

            

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٥