هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زخم ...

             

           

                    

         انگار دل‌تنگی حالت ِ دل نیست ، جراحت ِ دل است. امّا نه که دل زخم شود ، نه . زخم

         نمی‌شود، زخم برمی‌دارد. بین زخمی‌شدن و زخم برداشتن فرق از زمین تا آسمان است.

         از تقدیر تا اراده. زخمی‌شدن دست ِ خودت نیست، امّا توی زخم برداشتن انگار خودت،

         خود ِ خودت می‌روی زخم را برمی‌داری. زخم ِ طلب را. زخم ِ تمنّای حضور را. زخم ِ

         التماس ِ لمس را. در طلب ، در تمنّا ، در التماس اراده هست .  در دل‌تنگی اراده هست.

         زخم برداشتن . دل ِ تنگ . دل ِ زخم . دل ِ زخم‌زخم ...

          

         

        

            

          

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥