هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

        

      

                

         

                نیست مسح‌ت کرد ، آدم هست شد ...  مِی نام ِ تو بُرد ، آدم مست شد

                مسح ِ تو نکرد ، نام ِ تو نبـــُـــرد ...  افتـاد و شکست ، آدم پَـست شد

       

      

      

      

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤