هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

        

      

       

   میان زخم‌های آدم زخم‌ی هست که آدم دل‌ش نمی‌خواهد‌‌ خوب شود . تازه نگه‌ می‌داردش .

   که التیام پیدا نکند . که انگار التیام در زخم باشد . آن زخم‌ . آن التیام‌ ...

      

     

   

    

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤