هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پناه ...

           

          

           

              از تنهائی به گریه پناه بردن . انگار که از دوزخ به زمهریر پناه بردن ...

     

       

        

      

        

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤