هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زنجیر ...

         

       

              

         عشق جسارت می‌خواهد . از یک سن و سالی که بگذری دیگر عشق را نمی‌توانی

         تجربه کنی . نهایت‌اش بتوانی دوست داشته باشی. دوست داشتنی که گره‌ به منطق

         و تجربه و خاطره و ترس و انتفاع و هزار قید دیگر دارد . دوست داشتنی که یله

         نیست . رها نیست . از آن دوست‌داشتن‌هائی نیست که بی‌پروا خودت را رها کنی

         میان ِ دریای عشق . میان ِ عرصه‌ی عشق . عشق رهائی می‌خواهد و  رهائی در

         جسارت است و  تو زنجیری . زنجیر ...

       

     

      

        

     

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤