هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاصله ...

           

         

             

                       بین ما فاصله از دوری نیست .

                       بین ما فاصله از بُعد ِ مسافت‌ها نیست .

                       بین ما فاصله بس نزدیک است .

                       بین ما فاصله یک لبخند است ...

                       خنده‌ای حبس ِ غرور .

                       بین ما فاصله یک حرف ِ مگوست ...

                       " دوست‌ات دارم " ِ پنهان در شرم .

                       بین ما فاصله یک تردید است ...

                       دست‌ای مُشت شده .

                       بین ما فاصله از دوری نیست .

                       بین ما فاصله از بُعد ِ مسافت‌ها نیست .

                       بین ما فاصله بس نزدیک است .

                       کُنج ِ صورت ...

                       پشت ِ لب ...

                       بسته‌ی دست ...

           

        

       

     

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤