هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آموختن ...

         

               

          

                   گلو‌گلو بغض ، دل‌دل بریدن ، خاطره‌خاطره دوری ... ،

                   یاد گرفتن ِ تنهائی چه سخت است ...

      

       

       

      

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤