هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بازنده ...

         

        

              

              در این دائم ِ جنگ انگار مرگ مرگ ندارد و بازندگی با زندگی است ...

          

      

     

   

   

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤