هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

           

         

           

  این‌که "درد را از هرطرف بخوانی درد است" مصداق بارز فاصله‌ی شعار و تجربه است.

  خواندن کی بود مانند کشیدن ؟. درد را از هرطرف بخوانی درد است اما این‌که درد را از

  چه طرفی می‌کشی فرق دارد . درد را اگر از طرف تعهّد بکشند عین ِ غرور است . درد

  را اگر از طرف ایمان بکشند عین شجاعت است . درد را اگر از طرف عشق بکشند تمام ِ

  لذت است. درد را از هرطرف که بخوانی درد است امّا درد کشیدن فرق دارد . درد را از

  بعضی‌طرف‌ها کشیدن درد نیست ...

   

       

      

        

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤