هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاصله ...

       

      

        

      فاصله مثل تَرَک روی شیشه است . هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و

      ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

 

 

  

  

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤