هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دور ...

        

         

             

       درد دوری به زمان یا فاصله‌ی دوری نیست . که چند وقت است دوری یا چقدر دوری .

       درد دوری به از چه کسی دور بودن است . گاهی فقط  یک لحظه ، گاهی فقط  یک قدم

       هم خیلی دور است . خیلی دور ...

     

      

       

        

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤