هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل بَر ...

              

                                                    

                           قرار بود ...

                           دل بَر  بیاید  و ...

                           دردَ م ...   

                           در دَمی  ببَرد ،

                           دَمادَم ...

                           درد  بَر دل  می آید  و ...

                           قرارَ م  برده ...

                                               

                                              

                                                    

                                                

                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩