هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مجرم ...

              

            

                 

                تنهائی جرم نیست امّا مجازات سنگینی دارد ...

    

        

       

        

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤