هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هویت ...

         

          

                        

     مثل آدم که به نام هویت می‌دهد ، این عشق است که به آدم هویت می‌دهد . مثل نام که

     بی آدم فقط یک‌دهان حرف و صداست ، آدم هم بی‌عشق فقط یک‌تَن پوست و استخوان

     است ...

    

      

         

         

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤