هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرصت ...

          

        

              

            آدم همیشه فرصت فرار ندارد . فرصت فرار یک‌بار بیشتر دست نمی‌دهد .

            مثل فرصت ِ مرگ ، مثل فرصت زند‌گی ، که فقط یک بار دست می‌دهند .

           فرصت فرار فقط یک‌بار دست می‌دهد . بقیه‌اش جای خالی دادن است . که

           کمتر ضربه بخوری ، که کمتر لجن‌مال شوی ، که کمتر زخمی شوی ، که

           کمتر نجس شوی . اگر آن یک‌بار فرار کردی ، که تمام . اگر نه که تا آخر

           باید جای خالی بدهی . در حسرت فرار ...

     

          

          

         

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤