هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مرگ ...

        

      

                  

                 تنهائی اگر مرگ نیست امّا چشم روی زندگی بستن است ...

  

      

      

       

      

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤