هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سخت ...

         

               

                

     عین و شین‌اش را همه‌کس می‌تواند . قاف‌ امّا قلّه‌ای است که هر کسی به آن نمی‌رسد ...

      

       

       

        

        

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳