هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کول ...

   

 

                  اوونقققققدر دوس دارم ...

                  کسی  که دوسش دارم رو ...

                  کول کنم ...

                              .

                              .

                              .

                  یخ کرده ام  ...

                  از سردی ی ِ پُشتَ م ...

                                                  

                                              

                                                     

                                                   

                                         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩