هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نشکستنی ...

                   

           

              

                     روی بغض ِ دلتنگی باید بنویسند :

                     مراقب باشید . نشکستنی است ...

        

         

         

          

         

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳