هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حقیقت ...

          

          

              

                        من هست و خُمار ...

                        تو نیست امّا مست ...

            

           

         

          

          

         

          

.       

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳