هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شراکت ...

                    

             

                 

                      لب از تو بوسه از من ...

        

        

           

         

         

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳