هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آتشکده ...

              

          

                

          از سوز ِ دل نهراسیم ما ، چون که این ... آتشکده ز آتش است که پررونق است

           

         

             

               

             

            

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳