هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مدام ...

                       

                

                 

   برای خودم هر قصّه ای هم که تعریف می کنم مرد ِ قصّه امّا بازغروب هاش گریه می کند ...

      

        

         

        

       

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳