هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زیاد ...

              

               

                   

                            چقدر سکوت دارم ...

      

          

          

            

           

        

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳