هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عاشق ...

        

                    

                     مسئله ی ِ بین ما و عشق فاصله ای نیست که هست  ... ،

                     حوصله ای است که نیست ...

      

        

         

        

          

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳