هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جیرینگ ...

        

              

                         

                       بُغض ام ... ،

                       مجاور ِ غم ... ،

                       به تلنگری ...

      

       

         

       

     

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳