هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زَخم ...

        

          

               

                              دلتنگی چه بُرنده است ... ،

                              دل زَخم زَخم ...

     

      

       

        

         

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳