هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بُوس و بَغل ...

 

                        خُب می دونی ...

                        من بُوس زیاد کرده َم ...

                        بَغل زیاد شُده َم ...

                        البته  بَغل هم کرده َم ها...

                        بُوس هم زیاد شُده َم خُب  ...

                        امّا ...

                        بُوس و بَغل ...

                        که فقط با عشق باشه ...

                        دلم خیلی می خواد ...

                        زیاد ...

                                                                

                                               

                                                         

                                                               

                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩