هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

        

            

             با تو کاش کارم به جاهای باریک بکشد ... ،

             باریک ِ میان ِ لب هات ... ،

             باریک ِ میان ِ سینه هات ...

     

         

           

          

        

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳