هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یعنی ...

           

           

                 

                                 فرصت ندارم ... ،

                                 تو را ندارم ...

           

           

         

       

         

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳