هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کافی ...

           

       

              

                      دوست َت دارم و این کافی نیست ...

   

     

 

       

          

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳