هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حقوق ِ بشر ...

          

             

             

               حقّ ِ گم شدن را در منشور ِ حقوق ِ بشر نوشته اند ... ؟

       

      

        

      

        

     

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢