هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نابلد ...

       

            

               همیشه از این می ترسم که وقتی بیائی ، جز تنهائی بلد نباشم ...

     

         

         

         

           

          

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢