هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بیداری ...

        

                        

                    سال هاست صبح ها از خواب بر می خیزم امّا ...

                    بیدار نمی شوم ...

     

     

       

       

       

      

      

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢