هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دو سو ...

           

        

           

                                تنهائی یعنی ...

                                نیامده ای امّا ...

                                رفته ای هم ...

   

   

     

         

        

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢