هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تاکید ...

   

        

          

                          روی ِ من تاکید کن ...

      

       

      

       

     

     

     

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢