هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آغوش ...

               

                  

                           

                            بی آغوش ...

                            برای کسی مرگ پیش نمی آید امّا ...

                            زندگی هم پیش نمی رود ...

       

     

        

        

        

         

       

        

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢