هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

توهّم ِ توطئه ...

         

          

                

                        این توهّم نیست ... ،

                        توطئه ی ِ عشق با تو شروع می شود ...

       

      

   

         

         

             

           

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢