هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نام ...

         

            

            

                               که خدا در نام نگنجد ...

                               آغاز به نام تو می کنم ...

          

          

          

        

         

           

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢