هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیلی ...

         

           

              

                          تنهائی ام درد می کند ...

         

           

        

        

       

       

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢