هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل ...

     

               

     

      انگار دارند به دل ِ تنگ َم  که شوره ی ِ خون دارد چنگ ِ شستن می زنند ...

        

          

          

        

          

          

        

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢