هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لطفا ...

      

           

                 

                        لطفا کاری به کارم داشته باش ...

       

      

       

         

          

      

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢