هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عجیب ...

         

                

             

                    این دست های ِ توست که نیست امّا ...

                    این من َم که دست ِ خودم نیست َم ...

       

        

       

       

        

        

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢