هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تمنّا ...

          

              

                          شهوت گذراست ... ،

                          با تن فرو می نشیند ... ،

                          هوس ِ تن داشتن امّا فرق دارد ... ،

                          تمنّا ست ... ،

                          دیوانه کننده است ... ،

                          دیوانه کننده ...

         

          

          

            

            

             

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢