هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بلد ...

            

             

                        

                           بلدی دوست َت گریه نکند ... ؟

       

         

          

          

          

           

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢