هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تاوان ...

        

                

                    

      

            دست کشیدن ازگذشته نکته ای دارد ...  تا که او چه خواهد وچه بر سرت آرد

            دست کشیدم از گذشته  تا رها گردم ... گذشته  دست از سر ِ  من بر نمی دارد

     

        

         

         

          

          

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢